Title Date
शिष्यवृत्तीच्या संदर्भातील विध्यार्थ्यांना महात्वाची सूचना 15/06/2019
शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा केलेली रक्कम परत महाविद्यालयास करण्याबाबत... 06/10/2022
लेखा विभागातील ना - देयक प्रमाणपत्र बाबत ( No- Dues Certificate) 24/06/2022
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना 2016-17 26/10/2016
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि राज्य शासनाची शिक्षण फी परिक्षा फी मिळणेसाठी आवेदन पत्र भरतांना आधारकार्ड, बँकेचे खाते क्रमांकाची माहिती सादर करणेबाबत विद्यार्थीनाआवाहन. 20/08/2016
तंत्र शिक्षण संचालनालय व केंद्र सरकार यांच्या मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती ( शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३) 02/11/2022
इतर मागास (ओबीसी,व्हीजेएनटी,एसबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी विषय :- इतर शुल्क जमा करणेबाबत 16/05/2023
अधिकारी/कर्मचारी मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरण पत्रे सादर करणे बाबत 20/04/2018
Yoga Attendance 2019-20 09/08/2019
WIFI Registration process for First Year,Direct Second Year and Mtech First Year 21/08/2018
Title View Download
Vacancy Advertisement for Virtual Laboratory Project

Instrumentation & Control

Store Recruitment Senior Store Assistant Feb 2022(Publishing modified interview date for the post of Senior Store Assistant)
Recruitment of RA in Biomedical technology Incubation Centre (BETiC) COEP

Department of Production Engineering.

Recruitment for the post of Research Assistant/ Fellows
Publishing shortlisted candidates for the post of Senior Store Assistant
JRF advertisement
Advertisement for the post of Gym Trainer.
Advertisement for the post of Gym Trainer
Advertisement for the Post of Ground Man
Advertisement for the Post of Female Gym instructor
Advertisement for the post of Cricket Coach
Advertisement for the post of Coaches.

GYMKHANA

Advertisement for the position of Junior Research Fellow(JRF) For Agricultural Data Curation Project
Advertisement for the Position of Junior Research Fellow ( JRF) for SERB-DST Sponsored Project
Advertisement for Software Personnel for Virtual Laboratory Project
Advertisement for Software Personnel for Virtual Laboratory Project

Department : Instrumentation & Control

Last date of submission: On or before June 29, 2022.

 

 

Advertisement for Software Personnel for Virtual Laboratory Project

Department  of Instrumentation & Control

Advertisement for Recruitment of staff under TEQIP-III and CoEs.
Advertisement for Recruitment of staff under TEQIP-III

 TEQIP-III

Advertisement for Recruitment of staff under TEQIP-III
Eligibility Criteria for Research Assistant and Technical Assistant for PG Diploma Courses.

        All Departments

Application Form Link.

Title Date
ARIIA 2019-20 report 24/11/2019
ARIIA 2019-20 report 25/11/2019
NBA

© 2023 COEP. All Rights Reserved. Site Developed By COEP Webteam.

© 2016 College of Engineering Pune. All rights reserved