previous next
Title Date
स्‍वाधार योजनेकरिता अर्ज सादर केलेल्‍या विद्यार्थ्‍यांना- माहितीस्तव 05/12/2023
शिष्यवृत्तीच्या संदर्भातील विध्यार्थ्यांना महात्वाची सूचना 15/06/2019
शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा केलेली रक्कम परत महाविद्यालयास करण्याबाबत... 06/10/2022
लेखा विभागातील ना - देयक प्रमाणपत्र बाबत ( No- Dues Certificate) 24/06/2022
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना 2016-17 26/10/2016
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि राज्य शासनाची शिक्षण फी परिक्षा फी मिळणेसाठी आवेदन पत्र भरतांना आधारकार्ड, बँकेचे खाते क्रमांकाची माहिती सादर करणेबाबत विद्यार्थीनाआवाहन. 20/08/2016
तंत्र शिक्षण संचालनालय व केंद्र सरकार यांच्या मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती ( शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३) 02/11/2022
इतर मागास (ओबीसी,व्हीजेएनटी,एसबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी विषय :- इतर शुल्क जमा करणेबाबत 16/05/2023
अपिलीय अधिकारी यांच्या निवुक्तीबाबत 08/08/2023
अपिलीय अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत 22/06/2023
Title Date
ARIIA 2019-20 report 24/11/2019
ARIIA 2019-20 report 25/11/2019
NBA

© 2024 COEP. All Rights Reserved. Site Developed By COEP Webteam.

© 2016 College of Engineering Pune. All rights reserved